Fiscaal voordelig geven aan de Bibliotheek

De Bibliotheek Lek & IJssel is door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en erfstellingen aan de Bibliotheek voor u fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn.

Hieronder vindt u de mogelijkheden van fiscaal voordelig schenken voor bedrijven en particulieren.

Hebt u vragen?

Mail naar Rien Hageman, Controller en interim Hoofd facilitair/bedrijfsvoering Bibliotheek Lek & IJssel, E. rienhageman@bibliotheeklekijssel.nl. Hij neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.


Schenken voor bedrijven

Een gift aan een ANBI kunt u aftrekken van de winst. Dit kan zowel bij de vennootschapsbelasting als bij de inkomstenbelasting. Bij de vennootschapsbelasting kunt u de gift helemaal in aftrek nemen als deze maximaal 50% van de winst bedraagt, maar het bedrag moet wel onder de € 100.000 blijven. Bovendien mag u het bedrag met 50% verhogen met een maximum van € 2.500 als het om een Culturele ANBI gaat, zoals de Bibliotheek.

Schenken voor particulieren

Gewone schenking aan een Culturele ANBI

Voor de inkomstenbelasting mag u een gift altijd in aftrek brengen. U mag het bedrag zelfs verhogen met 25% – met een maximum van € 1.250 – als het om een Culturele ANBI gaat, zoals de Bibliotheek.

Bij een gewone gift moet u wel rekening houden met een drempelinkomen. Dit in tegenstelling tot een periodieke gift, waarover u hieronder meer leest.

Voorbeeld
U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is € 350. Uw maximale aftrek is € 3.500. Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000.
Een van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een Culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus met € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

 • Bedrag giften: € 5.000
 • Bedrag verhoging: € 200 x 25% = € 50
 • Totaal bedrag giften: € 5.050
 • Af: drempel: € 350
 • Subtotaal: € 4.700
 • Maximaal aftrekbaar: € 3.500
 • Bij: verhoging maximum aftrek: € 50
 • Totaal maximum aftrekbaar: € 3.550

In dit voorbeeld hebt u dus een maximale aftrek van € 3.550.

Periodieke schenking aan een Culturele ANBI

Een periodieke gift legt u vast voor een periode van ten minste vijf jaar en deze mag u altijd aftrekken, zolang u de periodieke gift bij de notaris vastlegt.

Vanaf 1 januari 2015 is dit niet meer nodig. U hoeft dan niet meer langs de notaris, maar kunt samen met de ANBI een schenkingsovereenkomst aangaan. Te zijner tijd stelt de Belastingdienst een formulier beschikbaar dat beide partijen invullen en waarvan de ANBI een ondertekende kopie bewaart. Zo komt u zonder tussenkomst van een notaris in aanmerking voor aftrek van uw gift.

Het betreft een periodieke schenking als:

 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd (of vanaf 2015 in de onderlinge overeenkomst).
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.
 • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een Culturele ANBI, zoals onze Bibliotheek

Op de site van de belastingdienst kunt u een test doen of uw gift aftrekbaar is.

Erfstelling of legaat

Door de Belastingdienst geregistreerde culturele instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van successierecht. De Bibliotheek hoeft dus geen belasting af te dragen over een van u ontvangen nalatenschap.

Het deel van uw nalatenschap dat u bestemt voor de Bibliotheek kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis.